Din väg till Motiverande samtal, MI

Utbildning, handledning och konsultuppdrag

För dig som arbetsledare

Ibland kan det vara gynnsamt för arbetsledare att få en introduktion till Motiverande samtal, MI. En introduktion eller ett seminarium riktat till chefer, gruppledare eller arbetsledare kan öka förståelse inför eventuell implementering samt underlätta kommunikation mellan ledning och personal. Denna typ av introduktion kan variera mellan ett par timmar och en heldag. Tillfällen då detta exempelvis kan vara önskvärt är:

  • vid inventering av vad organisationen bör erbjuda personal gällande utveckling och utbildning
  • inför utbildning av personal/personalgrupper
  • vid behov av tydlighet mellan organisationen/verksamhetens krav/ramar och det direkta klientarbetet
  • då du som arbetsledare vill förstå mer om hur MI fungerar och utförs

Implementering

Allt mer forskning och erfarenhet  pekar mot att det är av stor vikt att ha en tydlig implementeringsplan då en ny metod eller ett nytt arbetssätt är önskvärt För detta finns ett certifierat implementeringsverktyg som tydliggör organisationens eventuella behov i implementeringsarbetet. Verktyget hjälper till att synliggöra viktiga aspekter i organisations- och ledarskapsfrågor som är avgörande i kombination med utbildning av personal gällande implementering. 

Implementation deck

Implementation deck är ett verktyg och en metod för analys och bedömning av både framgångsfaktorer och utvecklingsbehov när det gäller framgångsrik implementering. Verktyget består av en kortlek och en spelplan som utgör ett koncept utvecklat av Tobias Sandberg och gemensamt kommersialiserats med ensamrätt inom ramen för Symposium Resö

Verktyget innebär ett cirka två-tre timmar långt gruppsamtal på lednings/chefsnivå. 

Post
Samtal
Karta