Mer om MI

Motiverande Samtal är ett kliniskt utarbetat förhållningssätt med utarbetade tekniker som syftar till att öka klienters motivation till förändring. MI tar sats ur ett humanistisk perspektiv, inlärningspsykologi samt motivationsteori. Begrepp som social dominans, psykologisk reaktans, inre motivation och behov av autonomi är grundläggande, likaså människans inneboende önskan om att "göra det som är rätt (för hen)".

De grundläggande kommunikationsfärdigheterna underlättar för klienter att komma vidare i förändringsprocesser och ta varaktiga beslut. Motiverande samtal arbetar utifrån klientens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som kan vara aktuell. Klientens perspektiv är i fokus. Upphovsmakarna Miller och Rollnick definierar kärnan i det Motiverande samtalet, genom andan ("spirit") i samtalet samt samtalets fundamentala processer. Nedan beskrivet.

MI-anda, PACE(reviderad av Miller juni 2011).

·        Partnership, samarbete- Samtalsledaren visar respekt för klientens tankar och idéer om det aktuella ämnet och den eventuella förändringen. Oavsett vår eventuella "expertis" är klienten alltid experten.

·        Acceptance, acceptans - Samtalsledaren uttrycker acceptans för klienten genom att visa på klientens absoluta värde och inneboende potential  till förändring. Att visa respekt för klientens autonomi blir centralt och förmedlas bland annat genom att be om lov vid informationsgivande eller erbjudande av eventuella råd. Samtalsledaren har genomgående en bekräftande stil där syftet är att förmedla en positiv bild av klienten. För att acceptans ska bli tydligt är det viktigt att samtalsledaren strävar efter att till fulla försöka se "saken" ur klientens perspektiv och arbeta utifrån det.

·        Compassion, medkänsla - Samtalsledaren tar sats ur det humasistiska perspektivet, vill klientens bästa. Compassion kräver förmåga till empati, dvs  en förmåga att sätta sig in i en personens tankar och känslor utifrån dennes perspektiv. Utöver empati innebär compassion en önskan om och ett åtagande om att vara den andre behjälplig.

·        Evoking, framkallande Samtalsledaren lockar fram klientens tankar och idéer. Söker erfarenheter och riktar uppmärksamheten mot det salutogena. Samtalsledarens uppgift är främst att framkalla, inte förmedla. Samtalsledaren ser och lyfter explicit fram att förmåga till förändring finns inom individen. 

Samtalets fundamentala processer - ett MI-samtal grundas på en tydlig struktur som börjar med ett gemensamt ( såväl klient som samtalsledare) engagemang för samtalet, då samarbete etablerats söker vi fokus för samtalet, vilket är målbeteendet. samtalet förs sedan i en utforskande och framkallande stil med syfte att leda till en planering för förändring alternativt ett steg i förändringsprocessen.

 

  • Engagerande - relationsbyggande/samarbete
  • Fokuserande - målbeteende (skapa riktning)
  • Framkallande - framkallande av motivation
  • Planerande - locka till handling, planera förändring

 

MI samtalet identifierar även och tar hänsyn till klienters olika grad av förändringsbenägenhet.

Samtalsledaren möter klienten där hon befinner sig samt underlättar för klienten att se var hon befinner sig. MI ser samtalet som en avsiktlig process som syftar tillatt underlätta för klienten. MI bedömer grad av förändringsbenägenhet samt stimulerar till beslut. För detta finns strategier och verktyg. Om man försöker driva på klienten eller forcera processen finns stora risker att detta leder till tveksamhet för eller stagnation i förändringsprocessen.

Vid låg beredskap till förändring är det samtalsledarens uppgift att väcka intresse för förändring. 

Vid medelhög beredskap till förändring kan klienten befinna sig i ambivalens, klienten upplever för- och nackdelar med den nuvarande situationen samtidigt som hon upplever för- och nackdelar med en eventuell förändring. Uppgiften för samtalsledaren är att inte forcera processen genom att ge råd om förändring utan att istället hjälpa klienten att utforska sin önskan och tilltro till det eventuella målet. Svara på sitt eget "varför".  

Vid hög beredskap är klienten beredd att prova en förändring. Samtalsledarens uppgift är stödja klientens självtillit, skapa handlingsplaner och eventuellt erbjuda olika handlingsalternativ. 

MI använder sig av fyra grundläggande kommunikationsfärdigheter som innebär att:
Lyssna (aktivt/reflektivt)
Rikta reflektioner
Ställa (öppna) frågor
Sammanfatta

Information ges i dialog och inte som en"föreläsning". Ett centralt mål för samtalsledaren är att framkalla och förstärka så kallade förändringsyttranden, förändringstal, samt att minska dess motsatsyttranden, bibehållande tal, som talar för status quo eller ickeförändring.

Strategier, eller ett sätt att strukturera:
MI har ett antal utarbetade förhållningssätt som underlättar och utvecklar såväl samtalet som klientens process. En del av dessa är centrala andra används strategiskt utifrån behov. Nämnas kan:


  • Informera i dialog
  • Meny & Agenda
  • Locka fram
  • Skalfrågor
  • Dämpa bibehållandetal
  • Bemötande av dissonans

 

MI är mer ett förhållningssätt än en metod, begrepp som verktyg och strategier kan ge en felaktig uppfattning om att MI är en behandlingsmetod. MI syftar till att stärka, underlätta och hjälpa klienter utifrån deras behov och erfarenhet. MI kan med fördel användas tillsammans med behandlingsmetoder så som KBT eller andra terapeutiska samtal.