Motiverande Samtal, MI

Utbildning, Handledning & KonsultuppdragLite om MI

Motiverande Samtal är ett samtal om motiv. MI är ett kliniskt utarbetat förhållningssätt med kommunikationsfärdigheter som syftar till att öka klienters motivation till förändring. MI tar sats ur ett humanistisk perspektiv, inlärningspsykologi samt motivationsteori. Begrepp som social dominans, psykologisk reaktans, inre motivation och behov av autonomi är grundläggande, likaså människans inneboende önskan om att "göra det som är rätt (för hen)".

Samtalet syftar till att underlättar för klienten att komma vidare i förändringsprocesser och ta varaktiga beslut. Motiverande samtal arbetar utifrån klientens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som kan vara aktuell. Klientens perspektiv är i fokus. Upphovsmakarna Miller och Rollnick definierar kärnan i det Motiverande samtalet som ett sätt att vara med klienten. MI-

MI-anda, ett sätt att vara

Som samtalsledare behöver vi ha koll på egna eventuella behov för att inte styras av dessa. Att arbeta med människor ställer stora krav på oss. Våra motiv, värderingar och önskningar bör ligga utanför samarbetet. Eller i alla fall vara mycket transparenta. Vår strävan är att på såväl kort som lång sikt vara klienten till stöd och förmedla en positiv uppfattning av personen. MI-anda är en inre position i relation till den andra och den brukar beskrivas med rubrikerna Samarbete, Acceptans, Compassion och att ha en framkallande stil.

Samarbete innebär att vi strävar efter att vara en jämlik part i samtalet vilket innebär att vi aktivt uppmuntrar och fokuserar på personens egna idéer och tankar om förändring. Vi må ha viss expertis men det är personen vi möter som är experten på sitt liv och förutsättningar.

Acceptans uttrycks genom att vi tar hänsyn till personens rätt och förmåga till egna beslut. Vidare är det vår uppgift att aktivt bekräfta, lyfta och stärka personens styrkor, ansträngningar och resurser. Samtal om inre motiv och eventuell förändring kräver tillit och en visad acceptans för personen är en förutsättning för att ett gott samarbete ska uppstå. Färdigheter som empatiskt lyssnande är avgörande. Samtalsledaren arbetar genomgående med att vilja förstå personens perspektiv och stödjer personens självtillit genom att visa sin tilltro till personens möjlighet att klara av en förändring. Vi ser och möer våra klienter med välvilja.

Compassion kan beskrivas som en förmåga, en känslighet att känna igen lidande och på ett ickedömande sätt försöka förstå på vilket sätt känslor och handlingar hör ihop med situationen. Förståelsen, empati, väcker en önskan om att mildra det eventuella lidandet och vi motiveras av en strävan efter välbefinnande. Vår egen och andras. Det är grundläggande att vi är nyfikna på personen och uttrycker ett intresse för samtalets innehåll och fokus. 

En framkallande stil  innebär att fokus ligger på att hämta från klienten mer än att förmedla. En genuin förståelse för att Vi behöver personens ideografi. Det är i utforskandet som sökandet efter förändringstal sker i syfte att framkalla motivation. Samtalet struktureras aktivt på så sätt att personens tankar, önskemål och idéer om förändringen får utrymme och till största delen styr samtalet. Vi arbetar med människor, inte med ”problem” således ger vi utrymme för hela människan och tar stor hänsyn till personens värderingar.


MI-Samtalets fyra fundamentala processer - ett MI-samtal grundas på en tydlig struktur som börjar med ett gemensamt ( såväl klient som samtalsledare) engagemang för samtalet och för arbetsrelationen. Då samarbete etablerats söker vi fokus och riktning för samtalet. Samtalet förs sedan i en utforskande och framkallande stil med syfte att låta klienten finna vilka motiv, önskningar möjligheter de har att ta hänsyn till. Lite förenklat skulle vi kunna säga att vi skapar en trygg, ickedömande miljö där klienten ska få möjlighet att svara på sitt eget varför. Varför ska jag göra detta och hur ser mina möjligheter ut att lyckas om jag bestämmer mig? Detta utforskande kan leda till beslut och till planering för förändring alternativt ett första steg i förändringsprocessen

Engagera är att uttrycka MI-anda. För att vara behjälplig i en persons förändringsprocess krävs tillit, således inleds varje samtal eller möte med relationsbyggande. Fokus ligger på aktivt lyssnande i syfte att förstå personens problematik eller dilemma. Utforskande av personens värderingar kan bli aktuellt för att förstå och kunna finna ett relevant fokus. Du och personen etablerar ett gemensamt engagemang i samtalet. Riktningen i ”engagera” är till allians.

Rollnick menar: Giving time, saves time!

Fokusera  När den du samtalar med uttrycker tilltro till alliansen blir det dags att bestämma fokus för samtalet. MI-samtalet har alltid minst ett uttalat fokus, avsikten med samtalet. Redan här kan det finnas ett uttalat mål. I samtal där du som samtalsledare har en skyldighet att ta upp något är det viktigt att ge utrymme för personens egna eventuella fokus, detta kan göras genom  Meny & Agenda. När fokus och riktning fastställts föds bibehållande- och förändringstal. Målbeteenden växer fram. 

Det kan bli aktuellt att ge information i den här delen av samtalet, om detta görs är det bra att göra detta MI-förenligt genom att be om lov och söka samarbete samt betona autonomi. I fokusera går vi från det generella till det specifika.

Framkalla (motivation)

Att möta ambivalens kan vara frustrerande, att hålla i MI-andan är sannolikt en ”win-win” för båda parterna i ett samtal. Nu bör en riktning bli tydlig utifrån det överenskomna fokuset. Vi kan aktivt främja förändringstal, locka fram mer och förstärka det genom att reflektera, be om mer och sammanfatta. Tillsammans formuleras målbeteenden. Det är nu samtalet bjuder in till att utforska personens motiv till förändring. I den framkallande processen ska personen svara på sin egen fråga om varför ett eventuellt beslut om förändring är rätt (för hen).

Här ges möjlighet till reflektion, fördjupning och förankring. Vi bidrar genom att reflektera och hjälpa personen att se och förstå sina motiv, de relevanta, de rationella, de irrationella och de känslomässiga. Se hur de relaterar till önskat mål på kort och lång sikt. Det kan vara gynnsamt att använda sig av exempelvis skalfrågor för att bedöma beredskap till förändring. Hänsyn bör tas till reella hinder och bibehållandetal samtidigt är det avgörande att inte fastna i bibehållande. Struktur och riktning är vårt ansvar!

Planera är den samtalsprocess som blir primär då personen ger uttryck för beredskap att agera och samtalets domineras av förändringstal. Nu blir det samtalsledarens uppgift att samarbeta om och möjligen förhandla kring mål(beteende) och handlingsplaner. Vi underlättar förankring och arbetar för att stärka åtagande och genomförande samt problematiserar och överväger alternativa sätt att gå till väga. Det kan här finnas skäl att lägga till behandling eller terapi.  
MI samtalet identifierar även och tar hänsyn till klienters olika grad av förändringsbenägenhet.

Samtalsledaren möter klienten där hn befinner sig samt underlättar för klienten att se var hon befinner sig. MI ser samtalet som en avsiktlig process som syftar tillatt underlätta för klienten. MI bedömer grad av förändringsbenägenhet samt stimulerar till beslut. För detta finns strategier och verktyg. Om man försöker driva på klienten eller forcera processen finns stora risker att detta leder till tveksamhet för eller stagnation i förändringsprocessen.

Vid låg beredskap till förändring är det samtalsledarens uppgift att väcka intresse för förändring. 

Vid medelhög beredskap till förändring kan klienten befinna sig i ambivalens, klienten upplever för- och nackdelar med den nuvarande situationen samtidigt som hon upplever för- och nackdelar med en eventuell förändring. Uppgiften för samtalsledaren är att inte forcera processen genom att ge råd om förändring utan att istället hjälpa klienten att utforska sin önskan och tilltro till det eventuella målet. Svara på sitt eget "varför".  

Vid hög beredskap är klienten beredd att prova en förändring. Samtalsledarens uppgift är stödja klientens självtillit, skapa handlingsplaner och eventuellt erbjuda olika handlingsalternativ. 

MI använder sig av fyra grundläggande kommunikationsfärdigheter som innebär att:
Lyssna empatiskt (aktivt & reflektivt)
Rikta reflektioner
Ställa (öppna) frågor
Sammanfatta

Be om lov 

och erbjud information som ges i dialog och inte som en"föreläsning". Ett centralt mål för samtalsledaren är att framkalla och förstärka så kallat förändringstal samt att minska dess motsatsyttranden, bibehållandetal, som talar för status quo eller ickeförändring. 

Strategier, eller ett sätt att strukturera:
MI har ett antal utarbetade förhållningssätt som underlättar och utvecklar såväl samtalet som klientens process. En del av dessa är centrala andra används strategiskt utifrån behov. Nämnas kan:


  • Informera i dialog
  • Meny & Agenda
  • Locka fram
  • Skalfrågor
  • Dämpa bibehållandetal
  • Bemöta av dissonans

 

MI är mer ett förhållningssätt, ett sätt att vara, mer än en metod, begrepp som verktyg och strategier kan ge en felaktig uppfattning om att MI är en behandlingsmetod. MI syftar till att stärka, underlätta och hjälpa klienter utifrån deras behov och erfarenhet. MI kan med fördel användas tillsammans med behandlingsmetoder så som KBT, DBT, CFT eller andra terapeutiska samtal.

 


Post
Samtal
Karta