Välkommen till Vireo!

Välkommen till Vireo.

Nu har dörrarna öppnat för 2020. Vireo erbjuder utbildningar, metodstöd/handledning och inspirationsdagar. Berätta vad ni behöver så gör vi vad vi kan för att tillgodose era behov.

Vireo har specialiserat sig på empatisk kommunikation och bemötande. Kommunikation är ofta avgörande för att identifiera hinder, styrkor, resurser och i förlängningen för att finna rimliga lösningar. Hur vi säger saker är ibland avgörande för vad vi säger. Kommunikation är utveckling, möte och det som definierar oss.

På den här sidan hittar du främst information om utbildningar, föreläsningar, seminarium, handledning och samtal i Motiverande Samtal, MI. Kursledare är medlem i den internationella organisationen MINT (The Motivational Interviewing Network of Trainers)

Är du eller din organisation intresserad av CRAFT, Community reinforcement and family training, individuellt eller i grupp går det bra att ta kontakt under fliken kontakta oss.

Då det gäller Motiverande samtal, MI baseras all utbildning och handledning på det senaste standardverket om Motiverande Samtal, MI. Miller och Rollnics, Motivational Interviewing, helping people to change 2012. Vidare tar utbildningen stor hänsyn till kodningsinstrumentet MITI 4.1.2.  Kursledare har utbildas i kodning av av MIC Lab, KI samt deltagit i MITI 4 Workshop med Dr Denise Ernst och deltar löpande i workshops arrangerade av MIQA-gruppen.  

Vad är Motiverande samtal, MI? 

MI är ett samtal om förändring. Förändring av beteende, förhållningssätt eller attityd. MI tar hänsyn till och uppmuntrar faktorer som leder till varaktig förändring och visar en förståelse för de variabler som eventuellt kan vara hinder.  

Vad är det som kan hindra människor från att göra det som så tydligt verkar vara bra för dem och hur kan vi som samtalsledare vara våra klienter/patienter/elever osv. behjälpliga då förändring är önskvärt? 

Detta är frågor som MI kan besvara. MI är ett sätt att förhålla sig, ett sätt att strukturera samtalet för att öka personers möjlighet att själva se vad som kan vara en gynnsam förändring för dem.  

I texterna på den här hemsidan används orden/titlarna samtalsledare och klient för att definiera rollerna i samtalet. Det kan lika gärna vara rådgivare, läkare, kurator, socialarbetare, lärare, fritidsledare, behandlare osv. samt patient, besökare, elev boende med mera.


Du finner mer specifik information under menyn ovan till vänster på sidan.  

 

 

44007