Din väg till Motiverande Samtal, MI

Utbildning, handledning & konsultuppdrag

Vireo erbjuder ett stort utbud av utbildningar. I första hand är det organisationer- och verksamheters behov och möjligheter som sätter ramarna.


Mer om MI

MI är ett kliniskt utarbetat förhållningssätt som endast kan läras genom en kombination av teori och praktik samt inspelning och återkoppling på egna samtal.

Samtliga utbildningar tar hänsyn till detta genom att just kombinera teori och praktik samt fördela utbildningsdagarna med ett visst utrymme för att öka möjligheten för deltagarna att praktiskt tillämpa den nya teoretiska kunskaperna och få professionell samt kollegial återkoppling under utbildningens gång. Förhållningssättet i MI syftar till förändring såväl för dem vi arbetar med som av oss i mötet med våra klienter.
 

Alla utbildningar erbjuder teori, övningar, färdighetsträning, hemuppgifter, chans att spela in samtal samt adekvat återkoppling och möjlighet till reflektion och utvärdering. Stor vikt läggs vid att jag som utbildare agerar modell samt förmedlar och lär ut MI inom ramen för MI-anda. Nedan ges exempel på de mest efterfrågade utbildningarna.


Introduktion till MI - 2 dagar

Två dagar med en veckas mellanrum för övning och reflektion. Deltagare förväntas avsätta tid mellan utbildningstillfällena för att transkribera samtal. Deltagare spelar in samtal dag ett.

Grundutbildning MI - 3,5 dagar  

De tre första dagarna bör ha minst en veckas mellanrum, den halva uppföljningsdagen bör för bästa resultat ligga en månad efter dag tre. Deltagare förväntas avsätta tid mellan utbildningstillfällena för att bland annat spela in samt transkribera samtal. 

Fördjupning MI - 1 dag

Fördjupning med betoning på förändringstal, att hantera ambivalens/bibehållande-tal och dissonans/alliansbrott. Deltagare förväntas ta med inspelade samtal.

Fördjupning MI - 2 dagar 

Fördjupning med fokus på förändringstal samt enklare kodning. Deltagare förväntas ta med samtal samt spela in samtal under utbildningen.

MI-stödjarutbildning 

Utbildningen syftar till att utbilda MI-stödjare inom verksamheter och organisationer. Utbildningen kan variera mellan två till fem dagar utspridda över tid beroende på förkunskaper och eventuellt redan befintliga MI-stödjare. Dagarna och övningarna syftar till en ökad förståelse för lärande, observation, återkoppling och pedagogik inom ramen för MI-anda.

Resurser
Beställare/uppdragsgivare ansvarar för lokaler, projektor samt uppkoppling, samt för kopiering av material som tillhandahålls digitalt av utbildare i god tid inför utbildningens start. 


Föreläsningar och "Booster"

För dem som arbetar praktiskt med MI och behöver en repetition, uppdatering och inspiration!


Övrigt

Vid intresse erbjuder Vireo utbildningar, föreläsningar och workshops i empatisk kommunikation, bemötande och motivationsarbete.

 

All utbildning och handledning tar avstamp utifrån det senaste standardverket om Motiverande Samtal, MI. Miller och Rollnics, Motivational Interviewing, helping people to change 2012. Vidare tar utbildningen stor hänsyn till kodningsinstrumentet MITI 4.1.2. och följer de internationella samt nationella riktlinjerna om vad introduktioner samt utbildningar i MI bör innehålla. 


                                                                            

För bokning av utbildning
Post
Samtal
Karta