Din väg till Motiverande samtal, MI

Utbildning, handledning och konsultuppdrag

Mer om Motiverande samtal, MI

Det senaste standardverket från 2023, Motivational Interviewing: Helping People Change and Grow, Fourth Edition definierar MI som "A particular way of talking with people about change and growth to strengthen their own motivation and commitment.”

En svensk översättnings kulle kunna låta så här: ”Motiverande samtal är ett särskilt sätt att prata med människor om förändring och utveckling för att synliggöra och stärka den egna motivationen inför beslut.” Kanske kan vi också översätta det till ett sätt att vara med människor.

Motiverande samtal är ett samtal om motiv. Motiv som roder och motor för motivation. Ett samtal om eventuell förändring av beteende, förhållningssätt eller attityd. MI tar hänsyn till och uppmuntrar faktorer som kan leda till varaktig förändring och visar förståelse för de variabler som eventuellt kan vara hinder. Samtalet fokuserar på motivation som handlar om just förändring. Förändringsmotivation formuleras, hämtas fram samt förstärks, förankras och förädlas.

Att förstå vad som hindrar människor från att göra det som till synes vore bra för dem kan vara komplext. MI är ett icke-konfrontativt samtal, ett sätt att förhålla sig, en relationell position som syftar till att öka personers möjlighet att själva se vad som kan vara en gynnsam förändring för dem. Att arbeta med MI innebär att ta hänsyn till tveksamhet och osäkerhet samtidigt som vi fokuserar på det som "kan bli", på hur en eventuell förändring skulle kunna göra skillnad. 

MI är ett kliniskt utarbetat förhållningssätt som tar sats ur det humanistiska perspektivet, inlärningspsykologi samt motivationsteori. Begrepp som ambivalens, social dominans, psykologisk reaktans, inre motivation och behov av autonomi är grundläggande, likaså människans inneboende önskan om att göra det som är rätt (för hen).

Samtalet syftar till att underlätta för klienten att komma vidare i förändringsprocesser och ta varaktiga beslut. MI arbetar utifrån klientens erfarenheter, värderingar och prioriteringar i förhållande till den förändring som kan vara aktuell. Klientens perspektiv är i fokus.

MI-anda, ett sätt att vara

Som MI-utövare behöver vi ha koll på egna eventuella behov för att inte styras av dessa. Att arbeta med människor ställer stora krav på oss. Våra motiv, värderingar och önskningar bör ligga utanför samarbetet. Eller i alla fall vara mycket transparenta. Vår strävan är att på såväl kort som lång sikt vara klienten till stöd och förmedla en positiv uppfattning av personen.

MI-anda är en inre position i relation till den andra och den brukar beskrivas med rubrikerna Compassion, Acceptans  Egenmakt och Samarbete.

Compassion kan beskrivas som en förmåga, en känslighet och vilja att känna igen lidande och på ett icke-dömande sätt försöka förstå på vilket sätt känslor och handlingar hör ihop med situationen. Att vara en medmänniska, att se och vara hjälpsam för andra är också att vara hjälpsam mot en själv. Compassion riktar sig till den andra, till oss själva och ytterligare en dimension är förmåga att ta emot av andra. Möjligen det vi är minst övade i som hjälpare?

Acceptans uttrycks genom att visa på klientens rätt och förmåga till egna beslut. Samtal som berör inre motiv och eventuell förändring kräver tillit. Ickedömande är en förutsättning. Färdigheter som eatt förmedla empati är avgörande. Vi ser och möter våra klienter med en ovillkorad välvilja.

Egenmakt tilltron till klientens självklara expertis på sig själv. Vi arbetar med människor, inte med ”problem” således ger vi utrymme för hela människan och tar stor hänsyn till personens värderingar, styrkor och resurser. Synliggör och lyfter fram det som finns i klienten och det som blir hjälpsamt. Metaforiskt kan det ses som att vi alla har tilldelats spelkort och vi gör det bästa av de vi har. 

Samarbete innebär att vi strävar efter att vara en jämlik part i samtalet vilket innebär att vi aktivt uppmuntrar och fokuserar på klientens egna idéer och tankar om förändring. Vi må ha viss expertis men det är personen vi möter som är experten på sitt liv och förutsättningar.

Samtalet struktureras aktivt på så sätt att personens tankar, önskemål och idéer om förändringen får utrymme och till större delen styr samtalet. Vid de tillfällen vi erbjuder information, råd eller egna tankar så ber vi om lov för att säkerställa att klienten vill ha dem och känner sig redo att ta emot. Vi frågar också om hur det vi erbjudit kan ha för betydels

MI-Samtalets uppgifter - ett MI-samtal innebär en tydlig struktur som har sitt fundament i ett för klienten och samtalsledaren, gemensamt  engagemang. Ett engagemang för samtalet och för arbetsrelationen. Då samarbete etablerats söker vi fokus och riktning för samtalet. Samtalet förs sedan i en utforskande och framkallande stil med syfte att låta klienten finna vilka motiv, önskningar möjligheter de har att ta hänsyn till. 

Lite förenklat skulle vi kunna säga att vi skapar en trygg, icke-dömande miljö där klienten ska få möjlighet att svara på sitt eget varför. Varför ska jag göra detta och hur ser mina möjligheter ut att lyckas om jag bestämmer mig? Detta utforskande kan leda till beslut och till planering för förändring alternativt ett första steg i förändringsprocessen. 

Engagera är kort och gott MI-andan. För att vara behjälplig i en klients förändringsprocess krävs tillit, således inleds varje samtal eller möte med relationsbyggande. Fokus ligger på aktivt lyssnande i syfte att förstå personens problematik eller dilemma. Utforskande av personens värderingar kan bli aktuellt för att förstå och kunna finna ett relevant fokus. MI-utövaren och personen etablerar ett gemensamt engagemang i samtalet. Riktningen i ”engagera” är till allians.

Rollnick menar: "Giving time, saves time!"

Fokusera  När den du samtalar med uttrycker tilltro till alliansen blir det dags att ringa in fokus för samtalet. MI-samtalet har alltid minst ett uttalat fokus, avsikten med samtalet. Redan här kan det finnas ett uttalat mål. I samtal där du som samtalsledare har en skyldighet att ta upp något är det viktigt att ge utrymme för personens egna eventuella fokus, detta kan göras genom  Meny & Agenda. När fokus och riktning fastställts föds bibehållande- och förändringstal. Målbeteenden växer fram. 

Det kan bli aktuellt att ge information i den här delen av samtalet, om detta görs är det bra att göra detta MI-förenligt genom att be om lov och söka samarbete samt betona autonomi. I fokusera går vi från det generella till det specifika.

Framkalla (motivation & egenmakt)

Att möta ambivalens kan vara frustrerande, att hålla i MI-andan är sannolikt en ”win-win” för båda parterna i ett samtal. Nu bör en riktning bli tydlig utifrån det överenskomna fokuset. Vi kan aktivt främja förändringstal, locka fram mer och förstärka det genom att reflektera, be om mer och sammanfatta. Tillsammans formuleras målbeteenden. Det är nu samtalet bjuder in till att utforska personens motiv till förändring. Att framkalla innebär att ge personen möjlighet att svara på sin egen fråga om varför ett eventuellt beslut om förändring är rimligt och rätt (för hen).

Här ges möjlighet till reflektion, fördjupning och förankring. Vi bidrar genom att spegla och hjälpa personen att se och förstå sina motiv, de relevanta, de rationella, de irrationella och de känslomässiga. Se hur de relaterar till önskat mål på kort och lång sikt. Hänsyn bör tas till reella hinder och bibehållande-tal samtidigt är det avgörande att inte fastna i bibehållande. 

Struktur och riktning är vårt ansvar!

Planera blir primärt då personen ger uttryck för beredskap att agera och samtalets domineras av förändringstal. Nu blir det samtalsledarens uppgift att samarbeta om och möjligen förhandla kring konkreta handlingsplaner. En tips är att se en plan som ett första utkast. En plan, precis som livet är dynamisk och det bör finnas utrymme för reflektion, återkoppling och förfining. 

MI samtalet identifierar och tar hänsyn till klienters olika grad av förändringsbenägenhet.

Samtalsledaren möter klienten där hen befinner sig samt underlättar för klienten att se var hen befinner sig. MI ser samtalet som en avsiktlig process som syftar till att underlätta för klienten. MI bedömer grad av förändringsbenägenhet samt stimulerar till beslut. För detta finns strategier och verktyg. Om man försöker driva på klienten eller forcera processen finns risk för att detta leder till tveksamhet för eller stagnation i förändringsprocessen.

Vid låg beredskap till förändring är det samtalsledarens uppgift att väcka intresse för förändring. 

Vid medelhög beredskap till förändring kan klienten befinna sig i ambivalens, klienten upplever för- och nackdelar med den nuvarande situationen samtidigt som hon upplever för- och nackdelar med en eventuell förändring. Uppgiften för samtalsledaren är att inte forcera processen genom att ge råd om förändring utan att istället hjälpa klienten att utforska sin önskan och tilltro till det eventuella målet. Svara på sitt eget "varför".  

Vid hög beredskap är klienten beredd att prova en förändring. Samtalsledarens uppgift är stödja klientens självtillit, skapa handlingsplaner och eventuellt erbjuda olika handlingsalternativ. 

Kommunikationsfärdigheter

MI använder sig av grundläggande kommunikationsfärdigheter som du kanske redan är bekant med. Att strukturera och medvetet använda dem kan göra stor skillnad. Nedan nämns några av de mest använda färdigheterna.

  • Förmedla empati
  • Spegla genom reflektioner
  • Ställa (öppna) frågor
  • Sammanfatta
  • Ge information i dialog
  • Bekräfta/affirmera (styrkor, resurser, ansträngningar och värden)
  • Betona samarbete
  • Främja egenmakt 


Post
Samtal
Karta